ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

 

1.      Αιτήσεις εκπόνησης πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται ατομικά ή ανά  δύο άτομα από φοιτητές του 7ου εξαμήνου σπουδών , στη Γραμματεία του Τμήματος κατά την έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα  μετά από σχετική ανακοίνωση , εγκρίνονται  από την τριμελή επιτροπή πτυχιακών εργασιών η οποία ορίζεται  από το Συμβούλιο του Τμήματος.

 

2.      Κάθε φοιτητής δικαιούται να προτείνει έναν επιβλέποντα καθηγητή για

      παρακολούθηση και υποστήριξη της πτυχιακής του εργασίας . Η τελική επιλογή

      του επιβλέποντα γίνεται  από την τριμελή επιτροπή πτυχιακών εργασιών που

      ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος.

 

3.      Ως ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζονται οι 6 μήνες και ως μέγιστος χρόνος εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζονται  οι 24 μήνες. Απαγορεύεται η κατάθεση πριν την πάροδο των 6 μηνών .

 

4.      Στην αρχή κάθε εξαμήνου γίνονται οι δηλώσεις των καθηγητών και των θεμάτων. Οι ημερομηνία κατάθεσης των πτυχιακών είναι από 1 έως 10 κάθε μήνα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων πτυχιακών εργασιών ορίζονται στο τελευταίο  

δεκαήμερο κάθε μήνα εκτός της εξεταστικής περιόδου. Τελευταίος μήνας κατάθεσης ο Μάϊος και πρώτος ο Οκτώβριος.

 

5.      Οι πτυχιακές εργασίες  παραδίδονται από τους φοιτητές σε 2 αντίτυπα (ένα  

για τον επιβλέποντα καθηγητή και ένα για τη γραμματεία) 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία  εξετάσεων.

 

6.      Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται από τριμελή επιτροπή διδασκόντων

      του τμήματος, στην οποία συμμετέχει και ο επιβλέπων. Τα μέλη της επιτροπής

      ορίζονται από την επιτροπή πτυχιακών  εργασιών που ορίζεται από το Συμβούλιο

      του Τμήματος

 

7.      Στα μέλη της επιτροπή διατίθενται από ένα αντίτυπο της πτυχιακής εργασίας τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις, ενώ το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο του Τμήματος.

 

8.      Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής γνωστοποιούνται στους φοιτητές κατά την

      παράδοση της πτυχιακής εργασίας  καθώς και η αίθουσα διενέργειας των

      εξετάσεων. Η διαδικασία της εξέτασης είναι ανοικτή και με παρουσία  

      ακροατηρίου όταν είναι εφικτό.

 

9.      Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, μετά το τέλος της παρουσίασης της πτυχιακής

      εργασίας παραδίδουν στην Γραμματεία έκθεση επί ειδικού εντύπου, στην οποία 

      αξιολογείται η εργασία βάση κοινών κριτηρίων και αναγράφεται η βαθμολογία.

 

 

10.  Ο τελικός βαθμός της εργασίας προκύπτει σαν μέσος όρος των βαθμολογιών των

      τριών βαθμολογητών, στρογγυλοποιημένος  στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

 

11.  Η κλίμακα βαθμολογίας για τις πτυχιακές εργασίες έχει ως εξής :

                         10 (δέκα )      Άριστη

                           9 (εννέα)      Πάρα πολύ καλή

                           8 (οκτώ)       Πολύ καλή

                           7 (επτά)        Καλή

                           6 (έξι)           Αποδεκτή

                           5 (πέντε)       Οριακά αποδεκτή

 

 

12.  Η έκταση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 σελίδες στην ολοκληρωμένη μορφή της (τυπωμένη σε Α4 και με μέγεθος γραμματοσειράς Νο 12 ).

 

13.  Κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας αποτελούν : 

 

·        Ο βαθμός πρωτοτυπίας και δυσκολίας του θέματος

·        Η σωστή μορφή και δομή της εργασίας

·        Η σωστή χρήση και δομή της βιβλιογραφίας

·        Η εσωτερική συγκρότηση και συνοχή της εργασίας

·        Η σαφήνεια των στόχων, της μεθοδολογίας και των συμπερασμάτων

·        Η αξιοποίηση υφιστάμενων γνώσεων και σύγχρονης βιβλιογραφίας

·        Η σύνδεση συμπερασμάτων με θεωρητικά ζητήματα και με σημαντικά εργαστηριακά , διαγνωστικά ή άλλα προβλήματα της ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας τον τομέα της υγείας.

·        Η παρουσίαση της εργασίας, δηλαδή η σωστή χρήση οπτικοακουστικών μέσων , η σωστή αξιοποίηση του χρόνου, η επαρκής υποστήριξη του θέματος και η ικανοποιητική επικοινωνία με την επιτροπή και το ακροατήριο όταν υπάρχει.

 

 

14.   Μορφή εξωφύλλου-στη σελίδα του εξωφύλλου αναγράφονται κατά σειρά :

·        Ίδρυμα – Σχολή - Τμήμα

·        Τίτλος πτυχιακής εργασίας

·        Ονοματεπώνυμο σπουδαστή

·        Ονοματεπώνυμο και τίτλος ή ιδιότητα του εισηγητή

·        Τόπος – χρονολογία

 

15.  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας πρέπει απαραίτητα να είναι σχετικό με τη    νοσηλευτική επιστήμη.

 

16.  Η δομή της πτυχιακής εργασίας διαφοροποιείται κατά περίσταση – ανάλογα με το προς εξέταση θέμα – και γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου καθηγητή  του μαθήματος στο γνωστικό αντικείμενο του οποίου εντάσσεται θεματολογικά η πτυχιακή εργασία.

 

 

Περιεχόμενα για ερευνητική μελέτη :

 

-         Εισαγωγή

-         Γενικό μέρος

-         Κεφάλαιο 1

-         Κεφάλαιο 2, κλ.π.

-         Ειδικό μέρος

-         Σκοπός

-         Στόχοι

-         Δείγμα

-         Μέθοδος

-         Αποτελέσματα

-         Συζήτηση των αποτελεσμάτων

-         Περίληψη στα ελληνικά

-         Περίληψη στα αγγλικά

-         Βιβλιογραφία

-         Παράρτημα

 

Περιεχόμενα για ανασκοπική μελέτη :

 

-         Εισαγωγή

-         Κεφάλαιο 1

-         Κεφάλαιο 2, κ.,λ.π.

-         Συμπεράσματα

-         Περίληψη στα ελληνικά

-         Περίληψη στα αγγλικά

-         Βιβλιογραφία

 

17.  Ως επιβλέπων καθηγητής (εισηγητής) δύναται να είναι μόνιμος καθηγητής του τμήματος  καθώς και  επιστημονικός ή εργαστηριακός συνεργάτης του τμήματος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης , κατά κύριο λόγο νοσηλευτής , αλλά και άλλοι επιστήμονες που συνεργάζονται με το τμήμα.

 

18.  Η χρήση της βιβλιογραφίας, τόσο εντός κειμένου όσο και στο τέλος της

      εργασίας θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα HARVARD ή το σύστημα  

      VANCOUVER, ή άλλο σύμφωνα με την υπόδειξη του επιβλέποντα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 1. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έρθουν σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους σε διάστημα  10 ημερών  από τη σχετική ανακοίνωση ανάθεσης πτυχιακών της γραμματείας

 

 1. Οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν τον κανονισμό εκπόνησης πτυχιακών, ο οποίος είναι αναρτημένος και στο site του Τμήματος Νοσηλευτικής.

 

 1. Οι φοιτητές υποχρεούνται να επικοινωνούν με τον επιβλέποντα καθηγητή τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα.

 

 1. Κατά τον πρώτο μήνα εκπόνησης της πτυχιακής  εργασίας οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν στον επιβλέποντα καθηγητή πρωτόκολλο της πτυχιακής εργασίας (δέκα σελίδων περίπου)  στο οποίο πρέπει να αναφέρονται :
  • Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας και η βιβλιογραφική τεκμηρίωσή της
  • Οι μέθοδοι έρευνας και ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν
  • Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης
  • Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα περιεχομένων
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία

 

 1. Κάθε δίμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδίδουν στον επιβλέποντα καθηγητή γραπτή έκθεση προόδου, στην οποία να αναγράφεται το έργο που επιτελέσθηκε και τα αποτελέσματα αυτού.

 

 1.  Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν στον επιβλέπονται καθηγητή τα αποδεικτικά στοιχεία εκπόνησης της πτυχιακής  εργασίας, όποτε αυτά τους ζητηθούν  (επιστημονικά άρθρα, ερωτηματολόγια, βάσεις δεδομένων κλπ).

 

 1. Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να αλλάζουν αυθαίρετα θέμα πτυχιακής εργασίας.

 

 1.  Οι φοιτητές στους οποίους έχει ανατεθεί θέμα πτυχιακής εργασίας δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν εκ νέου αίτηση για πτυχιακή εργασία στη γραμματεία του Τμήματος

 

 1.  Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να  απευθύνονται σε άλλο  καθηγητή διαφορετικό από τον επιβλέποντα για προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Σε περιπτώσεις κωλύματος καλούνται να καταθέσουν γραπτή έκθεση στην επιτροπή πτυχιακών εργασιών στην οποία να αναφέρουν το εκάστοτε πρόβλημα.

 

 

 

 

 

10.  Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν τηρούν τον παρόντα κανονισμό

             η τριμελής επιτροπή πτυχιακών και το συμβούλιο του τμήματος  καλούνται   προκειμένου να αποφασίσουν για τη συνέχιση ή μη της εκπόνησης της  πτυχιακής εργασίας και για την εκπαιδευτική πορεία του φοιτητή.

 

 

     11. Ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεούται να ενημερώνει τον φοιτητή για όλα τα ανωτέρω και ο φοιτητής αφού λάβει γνώση των υποχρεώσεών τους καλείται  να υπογράψει ότι έχει ενημερωθεί