ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Μαθήματα Γενικής Υποδομής ( ΜΓΥ)

Α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Βαθμολογία

1

ΑΝΑΤΟΜΙ KH - Ι

1 ο

7,0

2

ΑΝΑΤΟΜΙ KH - ΙΙ

2 ο

7,0

3

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - Ι

1 ο

7,0

4

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΙΙ

2 ο

7,0

5

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

1 ο

3,0

6

ΓΕΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

2 ο

3,0

7

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

2 ο

3,0

8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

3 ο

5,0

9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3 ο

4,0

10

ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

7 ο

4,0

11

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

1 ο

3,0

12

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

2 ο

3,0

ΣΥΝΟΛΟ

56,0

 

 

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής ( ΜΕΥ)

Α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Βαθμολογία

1

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- Ι

3 ο

5,0

2

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΙΙ

6 ο

4,0

3

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- Ι

4 ο

3,0

4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- ΙΙ

5 ο

3,0

5

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

6 ο

4,0

6

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

5 ο

3,0

7

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

4 ο

3,0

8

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

3 ο

5,0

9

ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

6 ο

3,0

10

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

4 ο

5,0

11

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

1 ο

3,0

12

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

5 ο

3,0

ΣΥΝΟΛΟ

44,0

 

 

Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Βαθμολογία

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ

1 ο

7,0

2

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ

2 ο

7,0

3

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ - Ι

3 ο

7,0

4

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ - ΙΙ

7 ο

8,0

5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ-Ι

4 ο

8,0

6

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ-ΙΙ

5 ο

8,0

7

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ-Ι

4 ο

8,0

8

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ- ΙΙ

6 ο

8,0

9

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ

5 ο

8,0

10

ΓΥΝΑΙΚ/ΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ

6 ο

5,0

11

ΝΟΣΗΛ/ΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

6 ο

6,0

12

ΝΟΣΗΛ/ΚΗ Μ.Ε.Θ.

7 ο

8,0

13

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛ/ΚΗ

4 ο

3,0

14

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

7 ο

2,0

15

ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

4 ο

5,0

16

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

7 ο

4,0

17

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ( * )

8 ο

10,0

18

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ( * * )

8ο

20,0

ΣΥΝΟΛΟ

132,0

( * ) Τίτλος Πτυχ. Εργασίας : ……………………………………………………..

( * * ) Η Πρακτική Άσκηση (6 μήνες) πραγματοποιήθηκε στ…………………………

 

 

Μαθήματα Διοίκησης , Οικονομίας , Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών

(ΔΟΝΑ) ( Επιλογή 4 μαθημάτων από τους φοιτητές )

Α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Βαθμολογία

1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛ/ΚΗΣ

6 ο

3,0

2

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

3 ο

4,0

3

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

6 ο

3,0

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

7 ο

4,0

5

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

4 ο

5,0

6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

5 ο

3,0

7

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7 ο

4,0

ΣΥΝΟΛΟ

26,0

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•  Σε κάθε συγκεκριμένο σπουδαστή τα μαθήματα ΔΟΝΑ θα αναφερθούν κανονικά με τον τίτλο τους και θα αναγραφεί και το εξάμηνο παρακολούθησης του κάθε μαθήματος

•  Το ίδιο ισχύει για τα προαιρετικά μαθήματα (βλ. παρακάτω)

 

 

Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)

Επίσης ο σπουδαστής παρακολούθησε επιτυχώς και τα ακόλουθα προαιρετικά μαθήματα :

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διδακτικές Μονάδες

ECTS
Βαθμολογία

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

 

•  Σύστημα βαθμολογίας

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών , η βαθμολογία είναι στη δεκάβαθμη κλίμακα και ειδικότερα :

8,5 – 10 : ¨ Άριστα¨

7 – 8,4 : ¨ Λίαν Καλώς ¨

5,0 - 6,9 : ¨ Καλώς ¨

4,0 - 4,9 : ¨ Ανεπαρκώς ¨

0,0 – 3,9 : ¨ Κακώς ¨

Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος η βαθμολογία πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 5,0.

 

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ