ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«Στάσεις και απόψεις του πληθυσμού για την παρεχόμενη Νοσηλευτική Φροντίδα – Εννοιολογικός προσδιορισμός της Νοσηλευτικής φροντίδας»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Δρ. Εμμανουήλ Αργυρούδης

Καθηγητής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠ:

  1. Δρ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου,
  2. Δρ. Ζωή Ρούπα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

  1. Θεοδόσιος Παραλίκας,
  2. Ιωάννα Παπαθανασίου,

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 17-7-2003

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΤΡΙΑ ΕΤΗ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:

Αφορμή για τη μελέτη και την διερεύνηση του θέματος είναι οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει στα πλαίσια των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων τόσο ως επαγγελματίες Νοσηλευτές όσο και ως Νοσηλευτές εκπαιδευτές υπεύθυνοι για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο Νοσοκομείο και σε οργανισμούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι εμπειρίες μας, μας παρακίνησαν να ασχοληθούμε επιστημονικά με την εννοιολογική προσέγγιση της φροντίδας και να δούμε την πολύπλευρη διάστασή της. Ερωτήματα κατά πόσο και μέχρι ποιο σημείο η προσωπική γνώμη και θέση ενό ατόμου αναφορικά με την φροντίδα επηρεάζουν στρατηγικές που σχετίζονται με την υγεία στην φάση της ανάγκης για συνεχή και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα οδηγούν το ενδιαφέρον σε μια διερεύνηση της ερμηνείας της νοσηλευτικής φροντίδας.

Η έρευνα έχει ως σκοπό να διαφωτίσει καλύτερα τη σημασία που έχει η νοσηλευτική φροντίδα για τον πληθυσμό την έννοια που αποδίδουν τα άτομα στην φροντίδα, πως βιώνουν τη νοσηλευτική φροντίδα τα άτομα τόσο στην κοινότητα στα πλαίσια την πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όσο και στο νοσοκομείο και τι προσδοκούν από τους επαγγελματίες νοσηλευτές.

Σκοπός της έρευνα αυτής είναι να διερευνήσουμε τις προσδοκίες του πληθυσμού από τους Νοσηλευτές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ :

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η θεολογική, φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ανθρωπολογική διάσταση της φροντίδας.

Ανασκόπηση της ιστορικής διαδρομής της Νοσηλευτικής, η προσφορά της στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων άλλων ερευνών αναφορικά με το θέμα του προσδιορισμού της νοσηλευτικής φροντίδας.

  1. Ανακοινώσεις :

•  «Η Νοσηλευτική φροντίδα ως οικουμενικό φαινόμενο» 32 ο Νοσηλευτικό συνέδριο. Θεσσαλονίκη 9-12 Μαΐου 2005.

  1. Δημοσίευση :

« Η έννοια της φροντίδας».

Ερευνητική εργασία. Προς δημοσίευση στο περιοδικό Νοσηλευτική